vim

Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的编辑器。[ 百科 ]

标签排行榜 本月 · 全部

  1. i38me +26
  2. _ipo +5
  3. 吞枣 +5
  4. ARGUS +5
  5. array_huang +4
  6. luofeiyu +4
  7. tomato +2
  8. myearn4 +1
  9. 15_54_25 +1
  10. youlv +1